اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن حسن تفرشی
محمد بن حسن تفرشی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة ۱. اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة (تصحیح)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، اصفهان، ۱۴۰۴ق.، محقق: سید مصلح الدین مهدوی