اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن طوطان، محمد بن علی،888ـ953ق.
ابن طوطان، محمد بن علی،888ـ953ق.
آثار موجود در کتابخانه
القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه ۱. القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه
• بی نا، دمشق، 1949م.، محقق: محمد احمد دهمان