اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم احمد مقحفی
ابراهیم احمد مقحفی
آثار موجود در کتابخانه
معجم المدن و القبائل الیمنیة ۱. معجم المدن و القبائل الیمنیة
دار الکلمة، صنعاء، 1985م.