اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی قاسملو
مجتبی قاسملو
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
الصیدنه فی الطب (داروشناسی در پرشکی) ۱. داروشناسی در پرشکی (ویراستاری)
مترجم: باقر مظفرزاده
• الصیدنه فی الطب (داروشناسی در پرشکی)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: شیرین عزیزی مقدم