اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مروه، یوسف.
مروه، یوسف.
آثار موجود در کتابخانه
کامل الصباح،عبقری من بلادی ۱. کامل الصباح،عبقری من بلادی
کتاب موضوعی شامل یتناول درس حیاة و وفاة و آراء و معتقدات و اختراعات و شهرت النابغة الصباح دراسة علمیة تاریخیة موضوعیة
موسسة النعمان، چاپ دوم، بیروت، 1986م.