اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیرحی، داود.
فیرحی، داود.
آثار موجود در کتابخانه
فقه و سیاست در ایران معاصر ۱. فقه و سیاست در ایران معاصر
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد
نشریات:
۱. نامه قم (هيئت تحريريه)
همچنین نگاه کنید
نامه قم نامه قم (هيئت تحريريه)