اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تصدیق حسین کنتوری
تصدیق حسین کنتوری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ... ۱. فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ...
سرشناسه: کتابخانه آصفیه،حیدرآباد دکن
دارالطبع سر کار عالی، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۴ق.، 4 جلد
نشریات:
۱. نامه انجمن (سردبير و مدير مسئول)
فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
همچنین نگاه کنید
نامه انجمن نامه انجمن (سردبير)