اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر پور پیرار
ناصر پور پیرار
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. سبک عباسی (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن چهارم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی
۲. کارهای استادانه (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی
۳. کمال آراستگی (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن سیزدهم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی
۴. هنر قلم (ویراستاری)
تحول و تنوع در خوش نویسی اسلامی
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی
عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران ۵. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران (ویراستاری)
نویسنده: جویابلوندل سعد
مترجم: فرناز حائری
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۲ش.