اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عمر رضا کحاله
عمر رضا کحاله
آثار موجود در کتابخانه
معجم المولفین تراجم مصنفی الکتب العربیة ۱. معجم المولفین تراجم مصنفی الکتب العربیة
مکتبة المثنی، بیروت، 1957م.، 15 جلد
اعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام ۲. اعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام
موسسة الرسالة، چاپ پنجم، ویرایش پنجم، بیروت، 1984م.، 5 جلد
معجم قبائل العرب ۳. معجم قبائل العرب
القدیمه و الحدیثه
موسسة الرسالة، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 5 جلد
فهرس مجلة المجمع العلمی العربی ۴. فهرس مجلة المجمع العلمی العربی
المجمع العلمی العربی، چاپ اول، دمشق، 1956م.، 7 جلد
نشریات:
۱. طاووس (صاحب امتياز)
فصلنامه هنر ایران
همچنین نگاه کنید
طاووس طاووس (صاحب امتياز)