اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یعقوب سراج شیرازی
یعقوب سراج شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
سرشناسه: یعقوب بن حسن سراج شیرازی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی، استاد ایرج افشار
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
نشریات:
۱. خردنامه همشهری (مدير مسئول)
همچنین نگاه کنید
خردنامه همشهری خردنامه همشهری (مدير مسئول)