اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ضیاءالدین جرجانی
ضیاءالدین جرجانی
آثار موجود در کتابخانه
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری) ۱. رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری)
سرشناسه: ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی
اهل قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: معصومه نورمحمدی