اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نادره جلالی
نادره جلالی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تاریخ آل سلجوق در آناطولی ۱. تاریخ آل سلجوق در آناطولی (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: تاریخ آل سلجوق در آناطولی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» ۲. مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» (تصحیح)
نویسنده: محمدیار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.