اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلطان هاشم میرزا
سلطان هاشم میرزا
آثار موجود در کتابخانه
زبور آل داود ۱. زبور آل داود
(شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه)
سرشناسه: محمد هاشم بن محمد مرعشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی