اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بوداق منشی قزوینی
بوداق منشی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
جواهر الاخبار ۱. جواهر الاخبار
بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق
سرشناسه: بوداق منشی قزوینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد