اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی تهرانی
مصطفی تهرانی
آثار موجود در کتابخانه
سفرنامه گوهر مقصود ۱. سفرنامه گوهر مقصود
خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر
سرشناسه: مصطفی تهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: زهرا میرخانی