اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا شمس بخارایی
میرزا شمس بخارایی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر ۱. تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر
در شرح حکمرانی امیر حیدر در بخارا،محمد علی خان در خوقند و جهانگیر خواجه در کاشغر
سرشناسه: میرزا شمس بخارایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، محقق: محمد اکبر عشیق، با مقدمه: محمد اکبر عشیق، مصحح: محمد اکبر عشیق