اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد یوسف منشی
محمد یوسف منشی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) ۱. تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
سرشناسه: محمد یوسف بن خواجه بقا منشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: فرشته صرافان