اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   استاد بدیع الزمان فروزانفر
استاد بدیع الزمان فروزانفر
استاد بدیع الزمان فروزانفر
آثار موجود در کتابخانه
دیوان عطار ۱. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۲. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
مقاله های بدیع الزمان فروزانفر ۳. مقاله های بدیع الزمان فروزانفر
سرشناسه: محمدحسن فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
مجموعه اشعار ۴. مجموعه اشعار
به کوشش: عنایت الله مجیدی
• تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
تصحیح و تحقیق:
کتاب فیه ما فیه ۵. کتاب فیه ما فیه (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۲ش.
دیوان کامل شمس تبریزی ۶. دیوان کامل شمس تبریزی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
انتشارات جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: پرویز بابایی
ویراستاری و مقدمه:
کلیات مثنوی معنوی ۷. مثنوی معنوی (مقدمه)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با تعلیق: م . درویش
تقریر:
معانی و بیان ۸. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۹. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
خجسته، تهران، ۱۳۸۶ش.
از خاطر و خط استاد ۱۰. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.