اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا سید حسینی
رضا سید حسینی
رضا سید حسینی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مکتب های ادبی
سرشناسه: رضا سید حسینی
• مکتبهای ادبی، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
ترجمه:
۲. طاعون
غزالی، تهران، ۱۳۷۰ش.
اشراف و نشر:
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۳. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر