اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال آل احمد
جلال آل احمد
جلال آل احمد
آثار موجود در کتابخانه
۱. در خدمت و خیانت روشنفکران
سرشناسه: جلال آل احمد
• در خدمت و خیانت روشنفکران [تراش رساله روشن فكران نوشته مصطفی زمانی نیا]، فردوس، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۲. زن زیادی
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳. ادب و هنر امروز ایران
سرشناسه: جلال آل احمد
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد، اشراف: شمس آل احمد، ویراستار: مصطفی زمانی نیا
۴. سرگذشت کندوها
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۰ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵. خسی در میقات
سفرنامه
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۶. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
گردآورنده: علی دهباشی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۷. جزیره خارگ،در یتیم خلیج فارس
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
تات نشینهای بلوک زهرا ۸. تات نشینهای بلوک زهرا
سرجوه‌ - برموه‌ =‎Serjjowa-Bermowa‬
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۹. از رنجی که می بریم
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۰. دید و بازدید
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۱. مدیر مدرسه
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۲. پنج داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۳. نون و القلم
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۴. نفرین زمین
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، اشراف: شمس آل احمد
غربزدگی ۱۵. غربزدگی
ترجمه:
۱۶. چهل طوطی اصل
مترجم: سیمین دانشور
رواق، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۷. بیگانه
مترجم: علی اصغر خبره زاده
نگاه، تهران، ۱۳۷۲ش.
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۸. مایده های زمینی
مترجم: پرویز داریوش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
عبور از خط ۱۹. عبور از خط
مترجم: محمود هومن
آبان، چاپ سوم، تهران،
۲۰. تشنگی و گشنگی
نمایشنامه در سه وهله
مترجم: منوچهر هزارخانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۱ش.
بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی ۲۱. بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی
نشر ضربت، بی جا، ۲ش.
آثاری درباره جلال آل احمد:
۱. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد