اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال آل احمد
جلال آل احمد
جلال آل احمد
آثار موجود در کتابخانه
۱. در خدمت و خیانت روشنفکران
سرشناسه: جلال آل احمد
• در خدمت و خیانت روشنفکران [تراش رساله روشن فكران نوشته مصطفی زمانی نیا]، فردوس، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۲. زن زیادی
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۳. ادب و هنر امروز ایران
سرشناسه: جلال آل احمد
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد، اشراف: شمس آل احمد، ویراستار: مصطفی زمانی نیا
۴. سرگذشت کندوها
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
خسی در میقات ۵. خسی در میقات
سفرنامه
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۶. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
گردآورنده: علی دهباشی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۷. جزیره خارگ،در یتیم خلیج فارس
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
تات نشینهای بلوک زهرا ۸. تات نشینهای بلوک زهرا
سرجوه‌ - برموه‌ =‎Serjjowa-Bermowa‬
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۹. از رنجی که می بریم
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۰. دید و بازدید
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۱. مدیر مدرسه
سرشناسه: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۲. پنج داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۳. نون و القلم
سرشناسه: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۱۴. نفرین زمین
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: شمس آل احمد
غربزدگی ۱۵. غربزدگی
ترجمه:
۱۶. چهل طوطی اصل
مترجم: سیمین دانشور
رواق، تهران، ۱۳۶۳ش.
۱۷. بیگانه
مترجم: علی اصغر خبره زاده
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۸. مایده های زمینی
مترجم: پرویز داریوش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
عبور از خط ۱۹. عبور از خط
مترجم: محمود هومن
آبان، چاپ سوم، تهران،
۲۰. تشنگی و گشنگی
نمایشنامه در سه وهله
مترجم: منوچهر هزارخانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی ۲۱. بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی
نشر ضربت، بی جا، ۲ش.
آثاری درباره جلال آل احمد:
۱. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد