اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر علی شیر نوائی
امیر علی شیر نوائی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی» ۱. دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی»
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
تذکره مجالس النفائس ۲. تذکره مجالس النفائس
سرشناسه: علیشیر بن کیچکنه علیشیر نوائی
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: علی اصغر حکمت