اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر موید شیرازی
جعفر موید شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سیمای سعدی
سرشناسه: جعفر موید شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، ویرایش دوم، شیراز، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
۲. ترجمه شعرهای عربی سعدی شیرازی
• شعرهای عربی سعدی شیرازی، دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۲ش.
تصحیح و تحقیق:
۳. شعرهای عربی سعدی شیرازی (تصحیح)
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۲ش.