اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب الله نصیری فر
حبیب الله نصیری فر
آثار موجود در کتابخانه
مردان موسیقی سنتی و نوین ایران ۱. مردان موسیقی سنتی و نوین ایران
راد، تهران، ۲ش.
گل های جاویدان و گل های رنگارنگ ۲. گل های جاویدان و گل های رنگارنگ
سرشناسه: حبیب الله نصیری فر
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.