اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اکبر دهخدا
علی اکبر دهخدا
آثار موجود در کتابخانه
دیوان دهخدا ۱. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
امثال و حکم ۲. امثال و حکم
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 4 جلد
مقالات دهخدا ۳. مقالات دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۴. چرند و پرند
به کوشش: اکبر مرتضی پور
عطارد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
لغت نامه دهخدا ۵. لغت نامه دهخدا
ویراستاری و مقدمه:
برهان قاطع ۶. برهان قاطع (مقدمه)
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین