اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیمین بهبهانی
سیمین بهبهانی
سیمین بهبهانی
آثار موجود در کتابخانه
رستاخیز ۱. رستاخیز
مجموعه شعر 1342 ـ 1352
سرشناسه: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
جای پا ۲. جای پا
مجموعه شعر 1325 ـ 1335
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
چلچراغ ۳. چلچراغ
مجموعه شعر 1335 ـ 1336
سرشناسه: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
خطی ز سرعت و از آتش ۴. خطی ز سرعت و از آتش
سرشناسه: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
آن مرد،مرد همراهم ۵. آن مرد،مرد همراهم
سرشناسه: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
مرمر ۶. مرمر
سرشناسه: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
دشت ارژن ۷. دشت ارژن
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
آثاری درباره سیمین بهبهانی:
۱. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
گردآورنده: علی دهباشی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.