اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احسان طبری
احسان طبری
احسان طبری
آثار موجود در کتابخانه
۱. آذرستان
مجموعه اشعار،دفتر دوم
سرشناسه: احسان طبری
نگره، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۵ش.
آورندگان اندیشه خطا ۲. آورندگان اندیشه خطا
سیری در احوال صادق هدایت و احمد کسروی
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شناخت و سنجش مارکسیسم ۳. شناخت و سنجش مارکسیسم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴. لابه
مجموعه اشعار به همراه تفکرات تنهایی
نگره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
کژ راهه ۵. کژ راهه
خاطراتی از تاریخ حزب توده
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
آثاری درباره احسان طبری:
احسان طبری و نقد ادبی ۱. احسان طبری و نقد ادبی
نویسنده: ایرج پارسی‌نژاد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.