اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله شهبازی
عبدالله شهبازی
عبدالله شهبازی
آثار موجود در کتابخانه
زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران ۱. زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران
سرشناسه: عبدالله شهبازی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ۲. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (تألیف و ویراستاری)
انتشارات اطلاعات، چاپ 24م، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد