اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عمر خیام
عمر خیام
آثار موجود در کتابخانه
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: محمد علی سبزه کار
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جلال الدین همایی
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور
رسالة سلسلة الترتیب ۲. رسالة سلسلة الترتیب
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
ترجمه خطبه تمجید شیخ الرئیس ۳. ترجمه خطبه تمجید شیخ الرئیس
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
آثاری درباره عمر خیام:
سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری
نویسنده: جعفر آقایانی چاوشی
انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
تحلیل شخصیت خیام ۲. تحلیل شخصیت خیام
بررسی آراء فلسفی ادبی مذهبی و علمی عمر بن ابراهیم خیام
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
می و مینا می و مینا