اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسن اعتماد السلطنه
محمدحسن اعتماد السلطنه
آثار موجود در کتابخانه
مطلع الشمس ۱. مطلع الشمس
تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان...
فرهنگسرا (یساولی)، تهران، مهر ۱۳۶۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: تیمور برهان لیمودهی
۲. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
به کوشش: علی دهباشی
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۹ش.
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه ۳. چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
اساطیر، تهران، ۱۳۶۲ش.، 3 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۴. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
همچین نگاه کنید
ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه قاجار