اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کامل احمدنژاد
کامل احمدنژاد
آثار موجود در کتابخانه
دیوان کامل جهان ملک خاتون ۱. دیوان کامل جهان ملک خاتون
به کوشش: پوراندخت کاشانی راد
شاعر: جهان ملک خاتون
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
تصحیح و تحقیق:
۲. برگزیده منطق الطیر عطار (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر عطار، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: فاطمه صنعتی نیا