اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهرام یوسفی فر
شهرام یوسفی فر
آثار موجود در کتابخانه
سخنگوی شرق و غرب ۱. سخنگوی شرق و غرب
مجموعه مقالات بزرگداشت پرفسور توشیهیکو ایزوتسو
سرشناسه: همایش‌ بزرگداشت‌ پروفسور توشیهیکو ایزوتسو (۱۳۸۰: تهران‌)
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.