اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عطاء الله مهاجرانی
عطاء الله مهاجرانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. افسانه نیما
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی ۲. بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳. مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر
امید ایرانیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: جمیله کدیور
۴. برف
امید ایرانیان، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: جمیله کدیور