اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   وهاب ولی
وهاب ولی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ عثمانی (مترجم جلد 1/3)
مترجم: ایرج نوبخت
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد
۲. قفقاز و سیاست امپراتوری عثمانی
ویراستاری و مقدمه:
جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ ۳. جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ (ویراستاری)