اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدی بیگ شیرازی
عبدی بیگ شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) ۱. تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
سرشناسه: زین العابدین بن عبدالمومن نویدی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی