اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هانس روبرت رویمر
هانس روبرت رویمر
آثار موجود در کتابخانه
سخنواره ۱. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.