اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کمال حاج سید جوادی
کمال حاج سید جوادی
آثار موجود در کتابخانه
یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد ۱. یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد
سرشناسه: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تصحیح و تحقیق:
تذکره نشتر عشق ۳. تذکره نشتر عشق (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: حسینقلی عظیم آبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد