اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباسقلی غفاری فرد
عباسقلی غفاری فرد
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ سخت کُشی ۱. تاریخ سخت کُشی
• تاریخ سخت‌ کُشی، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ش.
ترجمه:
تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) ۲. تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌)
مترجم: محمد باقر آرام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌ ۳. تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
مترجم: محمد باقر آرام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تصحیح و تحقیق:
تاریخ رشیدی ۴. تاریخ رشیدی (تصحیح)
نویسنده: محمدحیدر دوغلات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.