اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزیزالله بیات
عزیزالله بیات
آثار موجود در کتابخانه
شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران ۱. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران ۲. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.