اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالفضل نبئی
ابوالفضل نبئی
آثار موجود در کتابخانه
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌ ۱. ‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن
۲. گاهشماری در تاریخ
سرشناسه: ابوالفضل نبئی
تصحیح و تحقیق:
تحفه حاتمی ۳. تحفه حاتمی (تصحیح و تحشیه)