اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بن ابراهیم قمی
علی بن ابراهیم قمی
آثار موجود در کتابخانه
تفسیر القمی ۱. تفسیر القمی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد، اشراف: موسسة الاعلمی للمطبوعات
مکتبة الهدی، نجف، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد