اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحیم محمود
عبدالرحیم محمود
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. اساس البلاغة (تحقیق)
سرشناسه: محمود بن عمر زمخشری
نویسنده: محمود زمخشری
دار المعرفة، بیروت، م.، با مقدمه: امین خولی
شروح سقط الزند ۲. شرح ابن السید البطلیوسی (تحقیق)