اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیروس شمیسا
سیروس شمیسا
آثار موجود در کتابخانه
۱. نگاهی تازه به بدیع
فردوس، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲. بیان
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳. معانی
نشر میترا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
آشنایی با عروض و قافیه ۴. آشنایی با عروض و قافیه
فردوس، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۸ش.
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز) ۵. سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز)
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶. شاهد بازی در ادبیات فارسی
فردوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه:
۷. بایونگ و هسه
(دایره جادوئی)
بدیهه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۸. تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی
نویسنده: عمرمحمد داود پوتا
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۲ش.