اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالواسع نظامی باخزری
عبدالواسع نظامی باخزری
آثار موجود در کتابخانه
مقامات جامی ۱. مقامات جامی
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی