اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید فرید قاسمی خرم آبادی
سید فرید قاسمی خرم آبادی
سید فرید قاسمی خرم آبادی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتاب هفته ۱. فهرست کتاب هفته
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
یادنامه استاد شهید عبدالکریم هاشمی نژاد ۲. یادنامه استاد شهید عبدالکریم هاشمی نژاد
معراج، چاپ اول، قم، ۱۳۶۰ش.
سرگذشت مطبوعات ایران ۳. سرگذشت مطبوعات ایران
روزگار محمدشاه‌ و ناصر‌الدین‌ شاه‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
جنگ کتاب ۴. جنگ کتاب
مقاله ها،گزارشها و نکته های درباره کتاب،به انضمام کتابشناسی کتاب
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
تاریخ روزنامه نگاری ایران(مجموعه مقالات) ۵. تاریخ روزنامه نگاری ایران(مجموعه مقالات)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
خاطرات مطبوعاتی ۶. خاطرات مطبوعاتی
نشر آبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷. تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
گفت‌ و گوهایی‌ با پیشکسوتان‌ روزنامه‌نگاری‌
نویسنده: علی دهباشی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) ۸. اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی) ۹. محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی)
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
فهرست مطبوعات قاجار ۱۰. فهرست مطبوعات قاجار
موجودی کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق ۱۱. چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق
اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات ۱۲. اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات
• اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
یوسف اعتصامی ۱۳. یوسف اعتصامی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۹۳ش.
محمّد رمضانی ۱۴. محمّد رمضانی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
ایرج افشار ۱۵. ایرج افشار
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۹۳ش.
علی‌اکبر مشیرسلیمی ۱۶. علی‌اکبر مشیرسلیمی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
سیف الله وحیدنیا ۱۷. سیف الله وحیدنیا
• سیف‌الله وحیدنیا، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
اشراف و نشر:
کتابشناسی ماه ۱۸. کتابشناسی ماه (کوشش در نشر)
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 11 جلد
کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی (1393) ۱۹. کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی (1393)
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
همچین نگاه کنید
کتابفروشی کتابفروشی