اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین تبریزی
محمدحسین تبریزی
آثار موجود در کتابخانه
برهان قاطع ۱. برهان قاطع
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با مقدمه: علی اکبر دهخدا، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین