اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدخت معین
مهدخت معین
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن ۱. نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد معین
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد