اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس قره باغی
عباس قره باغی
آثار موجود در کتابخانه
اعترافات ژنرال ۱. اعترافات ژنرال
خاطرات ارتشبد عباس قره باغی آخرین‌ رئیس‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ و عضو شورای‌ سلطنت‌ (مرداد - بهمن‌ )۵۷
سرشناسه: عباس قره باغی
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.