اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن ترکه اصفهانی
ابن ترکه اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید
شرح گلشن راز ۲. شرح گلشن راز
سرشناسه: علی بن محمد ترکه اصفهانی
نشر آفرینش، تهران، ۱۳۷۵ش.، با تعلیق: کاظم دزفولیان، مصحح: کاظم دزفولیان
شرح نظم الدر ۳. شرح نظم الدر
شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: اکرم جودی نعمتی، مصحح: اکرم جودی نعمتی
همچنین نگاه کنید
صدرالدین محمد ترکه صدرالدین محمد ترکه