اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود نشاط
محمود نشاط
آثار موجود در کتابخانه
شمار و مقدار در زبان فارسی ۱. شمار و مقدار در زبان فارسی
شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.